Ejerforhold

Bofællesskabet Lille Grundet er en andelsforening. Hvor køber erhverver sig en andel og betaler en månedlig boligafgift.

Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

Boligafgiftens størrelse fastsættes af stormødet og skal til enhver tid være tilstrækkelig sammen med tilskud fra det offentlige til at dække alle nødvendige driftsudgifter for ejendommen, herunder vedr. fælleshuset, samt afdrag og prioritetsrenter på ejendommens prioriteter.

En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Stormødet kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles eller egne hegn.

Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boenhederne, når disse udføres forsvarligt og hensigtsmæssigt. Inden forandringerne udføres, skal de anmeldes til bestyrelsen, der orienterer stormødet herom. Dog er bestyrelsen forpligtet til at forelægge ud-vendige forandringer til godkendelse på stormødet før udførelsen.
Fotos